• 091 6045 907
  • info@lra-pakra.hr
  • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA”

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca “PAK-RA” (KLASA:, URBROJ; od dana 11.travnja 2023.godine), članaka 7. i 9. Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 011-03-02/23-01/2, URBROJ: 2177-9-4-01/02-23-01 od 14.travnja 2023.godine), a sukladno Suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u…