• 091 6045 907
 • info@lra-pakra.hr
 • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA”

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca “PAK-RA” (KLASA:, URBROJ; od dana 11.travnja 2023.godine), članaka 7. i 9. Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 011-03-02/23-01/2, URBROJ: 2177-9-4-01/02-23-01 od 14.travnja 2023.godine), a sukladno Suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Javnoj ustanovi Lokalne razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“ za radno mjesto asistent za pripremu i izradu projekata (KLASA: 112-01-02/23-01/1, URBROJ: 2177-9-4-01/02-23-02 od dana 17.svibnja 2023.godine), ravnateljica Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca “PAK-RA” raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA”

 1. Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA” (u nastavku: Agencija) na radnom mjestu Asistent za pripremu i izradu projekata.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

 1. Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta propisanih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 • SSS; srednja stručna sprema četverogodišnjeg obrazovanja ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika

Opis poslova uključuje:

Sudjelovanje u pripremi i izradi projekata financiranih EU ili nacionalnim sredstvima, obavljanje poslove pripreme potrebne dokumentacije ostalih zaposlenika za potrebe izrada prijava projekata na EU fondove ili nacionalne izvore financiranja, sudjelovanje u praćenju relevantnih natječaja za financiranje, obavljanje ostalih poslova po nalogu ravnatelja.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, kao i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te uz istu priložiti sljedeće isprave:

1. Životopis

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili e-domovnica preuzeta iz sustava e-Građani, osobna iskaznica, putovnica),

3. Dokaz o stupnju obrazovanja/stručnoj spremi (potvrda ili neovjerena preslika svjedodžbe/diplome)

4. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) – izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),

5. Dokaz o znanju engleskoga jezika (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje engleskoga jezika),

6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj; preslika uvjerenja ili uvjerenje preuzeto iz sustava e-Građani).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene i tražene u javnom natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 82/08 i 69/17). Tekst javnog natječaja se odnosi na oba spola.
 1. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), te članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 1. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.
 1. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
 1. S odabranim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, može se obaviti provjera znanja i sposobnosti, o čemu će biti obaviješteni telefonski ili e-mailom ili putem službene mrežne stranice Agencije, najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja istog putem Poziva na provjeru znanja i sposobnosti (dalje u tekstu Poziv). Podaci o načinu, mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru poslat će se putem Poziva. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ukoliko smatra potrebnim Ravnatelj Agencije može imenovati Povjerenstvo koje će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

 1. Javni poziv objavljuje se na web stranici Agencije i oglasnoj ploči Agencije.
 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Agencije (do 26.svibnja 2023.godine).
 1. O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava (putem pošte ili elektroničke pošte).
 1. Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
 1. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.
 1. Agencija zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja bez mogućnosti ulaganja pravnog lijeka.
 1. Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca “PAK-RA”, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Ne otvarati – prijava na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencije Grada Pakraca “PAK-RA”

Pakrac, 18. svibnja 2023. godine
KLASA: 112-01-02/23-01/1
URBROJ: 2177-9-4-01/01-23-03

Ravnateljica:
Zrna Garača,mag.oec.