• 091 6045 907
 • info@lra-pakra.hr
 • Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
Javni pozivi
Aktualni javni pozivi Ministarstva hrvatskih branitelja za 2024.godinu

Aktualni javni pozivi Ministarstva hrvatskih branitelja za 2024.godinu

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javne pozive koji za cilj imaju očuvanje sjećanja na Domovinski rat te provedbu aktivnosti sukladno uvjetima pojedinog javnog poziva. Pregled javnih poziva donosimo u nastavku, a za sve informacije i izradu prijava stojimo na raspolaganju putem maila info@lra-pakra.hr, na broj mobitela 091 6045 907 ili osobno u uredima 209 i 210 (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, drugi kat, lijevo).

1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini

Predmet natječaja: prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

  Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

  Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 1.800.000,00 eura. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.500,00 eura do najviše 67.000,00 eura.

  Prijave na Poziv mogu dostaviti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

  Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom: troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu; troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti; ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge; trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa; troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i si.) nužnog za provođenje aktivnosti; troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i si.); kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa; neizravni troškovi (režijski troškovi / troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa; troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja); promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti; ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

  Rok za prijavu na Poziv je zaključno sa 17. veljače 2024. godine.

  Više informacija dostupno na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

  2. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

  Predmet natječaja:

  • Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske jesu: arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,
  • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,
  • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

  Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju uvjete Poziva.

  Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

  • Pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja: izrada natječajnog elaborata – programa natječaja, provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja), izrada projektne dokumentacije te stručni i projektantski nadzor (za rješenja dobivena u javnom natječaju),
  • Realizacija radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja dobivena u postupku javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna): izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl., izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
  • Realizacije radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja izrađena po ovlaštenim osobama bez javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna): izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl., izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja, uređenje, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),
  • Iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja male vrijednosti (spomen-ploče, jednostavni objekti u prostoru i sl. za koje nije nužno ishođenje dokumenata prostornog uređenja uz odgovarajuću potvrdu javnopravnog tijela), do najviše 12.000,00 EUR.

  Prihvatljivi troškovi:

  • Obrazac A – troškovi izrade natječajnog elaborata i programa natječaja, troškovi provedbe javnog natječaja za odabir idejnog rješenja i troškovi izrade projektne dokumentacije izrađene po ovlaštenim osobama koja proizlazi iz rezultata javnog natječaja.
  • Obrazac B i C – troškovi izvođenja radova prema glavnom / izvedbenom projektu i troškovniku s jediničnim cijenama (građevinski, kamenoklesarski, krajobrazni i drugi radovi izgradnje objekta, radovi unutarnjeg uređenja objekta, radovi izrade skulpture: klesanje, modeliranje, lijevanje i sl.) te troškovi projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
  • Obrazac D – troškovi izvođenja radova prema troškovniku s jediničnim cijenama izvoditelja radova (manji građevinski radovi temeljenja, manji radovi unutarnjeg uređenja, manji radovi uređenja okoliša, radovi izrade i postavljanja skulpture, ploče ili drugog elementa u prostor ili na objekt i sl.). Iznimno, priznavat će se troškovi nabave materijala do najviše 4.000,00 eura za manje zahtjevne radove koji se izvode aktivnošću udruga.

  Javni poziv je otvoren do 29. ožujka 2024. godine.

  Više informacija dostupno na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

  3. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

  Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

  Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat.

  Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

  Prihvatljive aktivnosti su:

  • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu,
  • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi,
  • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu,
  • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju,
  • predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene aktivnosti obilježavanja),
  • organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat,
  • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu,
  • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

  Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

  Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 100,00 eura do najviše 5.000,00 eura.

  Rok za prijavu na Poziv je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva.

  Više informacija dostupno na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919